દુનિયા માં પ્રથમ શુન્ય સાથે ગણિત ની શોધ કોણે કરી હતી જાણો છો.

content image 1189c520 f06c 4220 b7c7 9a21302c5974 1 - દુનિયા માં પ્રથમ શુન્ય સાથે ગણિત ની શોધ કોણે કરી હતી જાણો છો.

શૂન્ય. તે આપણી નંબર સિસ્ટમમાં પ્રથમ પૂર્ણ સંખ્યા છે. એકલ સંખ્યાએ આપણે ગણિત અને વિજ્ઞાનને સમજવાની રીત બદલી … Read more about દુનિયા માં પ્રથમ શુન્ય સાથે ગણિત ની શોધ કોણે કરી હતી જાણો છો.

You cannot copy content of this page